The Jivan Tabibian Collection at the Civilitas Foundation comprises thousands of books on dozens of topics. The range is exceptional not least because in each area, the collection is deep. The books about wine, cuisine, cigars are as important as the volumes of German philosophy and French intellectual history. Those who have never met Jivan Tabibian will know everything there is to know about him by browsing through this collection. The collection is open and available for use by the curious and the inquisitive. The collection continues to grow through contributions by friends and others who follow the Civilitas Wishlist on Amazon.
Search and Filter
Search Keyword: ( Name, Author, Notes )

Տայք Բարձր Հայք; Վրացական թէ Հայկական Հ. Յարութիւն Վրդ. Պզտիկեան / H. Bezdikian
More Details

Տեսի Զերկիրն Իտալիոյ Մարկո Կլեմենտե, Համլետ Գասպարյան / Marco Clemente, Hamlet Gasparian
More Details

Տիգրան Մեծ Խմբագիր` Էդուարդ Լ. Դանիելյան / Editor: Edward L. Danielyan
More Details

Ցուցակ Հայերէն Ձեռագրաց Ի Կեսարիայ, Զմիւռնիայ եւ Ի Շրջակայս Նոցին / A Catalogue of the Armenian manuscripts in Caesarea, Smyrna and in their Vicinties Նկարագրեց` Տրդատ Եպիսկոպոս Պալեան, Կազմեց` Գէորգ Տէր-Վարդանեան / Description by Trdat Bishop Balian, edited by Gevorg Ter-Vardanean
More Details

Քաոսային Ներդաշնակություն / Harmony of Chaos Սվետլանա Հակոբյան / Svetlana Hakobyan
More Details